Skip to content

Aspectes legals

e-Mail: pau@factorgastronomic.com
Nom del domini: www.factorgastronomic.com

OBJECTE
El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús de la web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicación.
El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeigi cap obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva ulterior transmissió i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el lloc en qüestió.
El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa a la retirada o en el seu cas el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix al lloc web cap contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte els aspectes següents:

– Dades del Responsable del tractament.
– Dades tractades.
– Fitxer en el que s’emmagatzemen.
– Finalitat del tractament.
– Obligatorietat o no de facilitar les dades, així com les conseqüències en cas de no facilitar-les.
– Sobre els drets que assisteixen a l’usuari i el procediment per exercitar-los.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels seus autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la que siguin destinats, la reproducció parcial o total, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte dels mateixos. En tot cas, el prestador compte amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador autoritza expressament a tercers per tal que puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web la existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, poden fer-ho a través del següent correu electrònic: pau@factorgastronomic.com.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que a dins seu es desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.